septembrie 12 2019 0Comment

Receptia lucrarilor. Etape,participanti si documente necesare.

Receptia lucrarilor. Etapele principale

Receptia lucrarilor reprezinta procesul prin care se certifica  finalizarea lucrarilor pentru realizarea unei constructii. Receptia lucrarilor se finalizeaza prin procesul verbal de receptie, document in baza caruia constructia poate fi data in folosinta. Fara acest proces verbal acceptat si semnat de toti cei implicati in realizarea si verificarea lucrarilor , constructiile nu pot fi date in exploatare.

Receptia lucrarilor se efectueaza in doua etape:

 1. Receptia la terminarea lucrarilor, efectuata imediat ce lucrarile au fost finalizate si concretizata prin Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
 2. Receptia finala, efectuata dupa expirarea perioadei de garantie, care este stabilita prin contractul cu executantul lucrarilor;

Legislatia actualizata in vigoare prevede si receptia partiala a lucrarilor, prin care se atesta stadiul fizic al constructiei, in scopul inscrierii dreptului de proprietate in cartea funciara. Aceasta receptie nu permite, insa, darea in folosinta a constructiilor.

Receptia lucrarilor se realizeaza de catre Investitor.

Pasii pentru realizarea receptiei la terminarea lucrarilor

 1.  Executantul lucrarilor trebuie sa comunice investitorului, data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract si solicita acestuia efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor.
 2.   In termen de 5 zile de la primirea comunicarii Investitorul :
  1.  Solicita factorilor ( Primarie, ISC , ISU , Directia pentru Cultura ), care trebuie sa faca partea din comisia de receptie , conform legii, desemnarea reprezentantilor in comisia de receptie.
  2.  Stabileste data, ora si locul la care se intruneste si isi incepe activitatea comisia de receptie la terminarea lucrarilor.
  3.  Transmite ISC (Inspectoratului de stat in constructii) ,
   1. Comunicarea executantului;
   2. Referatele intocmite de proiectanti si dirigintele de santier cu privire la modul in care a fost executata lucrarea;
   3. Valoarea fara TVA a lucrarilor supuse receptiei;
 3.  Factorii implicati in receptia la terminarea lucrarilor comunica investitorului,in termen de 10 zile de la primirea solicitarii acestuia, reprezentantul desemnat sa participe in comisia de receptie.
 4.  Investitorul numeste comisia de receptie in maxim 3 zile de la primirea comunicarilor din partea tuturor factorilor implicati si transmite membrilor comisiei, executantului si proiectantului data, ora si locul unde isi va incepe activitatea comisia de receptie.

Comisia de receptie

Din componenta comisiei de receptie la terminarea lucrarilor fac parte, in mod obligatoriu:

 1.  un reprezentant desemnat de investitor, care este si presedintele comisiei;
 2.  un reprezentant desemnat de catre autoritatea administratiei publice competente, care a emis autorizatia;
 3.  1-3 specialisti in domeniul lucrarilor de constructii desemnati de investitor, in functie de categoria de importanta a constructiei;
 4.  un reprezentant desemnat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, pentru obiective de investitii din categoria de importanta A, B, C indiferent de sursa de finantare si pentru obiective incluse in categoria de importanta  D  finantate din fonduri publice;
 5.  un reprezentant  ISU , daca este cazul;
 6.  un reprezentant al directiei pentru cultura, in cazul monumentelor istorice;
 7.  un reprezentant al ordonatorului principal de credite, in situatia investitiilor finantate din fonduri publice;

Alte persoane implicate obligatoriu in receptie, dar care nu fac parte din comisie sunt:

 1.  dirigintele de santier, care asigura secretariatul comisiei de receptie  si care intocmeste documentele de receptie la terminarea lucrarilor  si constituie cartea tehnica a constructiei;
 2.   proiectantul si executantul lucrarilor, in calitate de invitati;

Receptia lucrarilor. Verificari si documente necesare

Comisia de receptie verifica si examineaza urmatoarele:

 1.  respectarea prevederilor din autorizatia de construire, precum si a avizelor/acordurile;
 2.  executarea lucrarilor in conformitate cu contractul de lucrari, cu documentatia de proiectare, cu reglementarile specifice si cu respectarea cerintelor fundamentale ( rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare, siguranta la foc, igiena-sanatatea oamenilor -protectia mediului, izolatie termica si hidrofuga, protectia la zgomot);
 3.  terminarea tuturor lucrarilor din contractul de executie;
 4.  documentele cartii tehnice a constructiei;
 5.  devizul general actualizat cu valoarea finala a lucrarilor;
 6.  adeverinta eliberata de ISC prin care se confirma achitarea taxei catre aceasta institutie;
 7.  existenta certificatului de performanta energetica;
 8.  proces verbal de receptie partiala, daca este cazul;
 9.  referatele pe specialitati intocmite de proiectant si dirigintele de santier cu privire la modul in  care a fost executata lucrarea;

Receptia lucrarilor. Admitere, suspendare sau respingere

Comisia de receptie la terminarea lucrarilor decide suspendarea acesteia daca se constata urmatoarele:

 1.  existenta unor neconformitati, neconcordante ori defecte care sunt de natura sa afecteze utilizarea constructiei conform destinatiei sale;
 2.  existenta unor lucrari realizate necorespunzator sau  nefinalizate  care pot afecta cerintele fundamentale;
 3.  constructia prezinta vicii a caror remediere este de durata;
 4.  existenta , in mod justificat, a unor suspiciuni cu privire la calitatea lucrarilor executate si necesitatea unor expertize tehnice sau/si teste suplimentare;
 5.  investitorul nu pune la dispozitia comisiei de receptie documentele necesare receptiei;

Comisia de receptie la terminarea lucrarilor decide acceptarea receptiei la terminarea lucrarilor in cazul , in care nu se constata existenta aspectelor de natura sa duca la suspendarea acesteia, conform celor de mai sus.

Comisia de receptie la terminarea lucrarilor decide respingerea acesteia daca:

 1.  comisia de receptie nu a putut examina constructia;
 2.  executantul nu remediaza neconformitatile, vicile care afecteaza utilizarea constructiei si/sau cerintele fundamentale;
 3.  nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu;
 4.  se constata vicii  care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor implica nerealizarea uneia dintre cerintele fundamentale, caz in care se impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de lucrari si altele;
 5.  reprezentantul autoritatii administratiei publice , la ISC, al directiei pentru cultura sau al Inspectoratului pentru situatii de urgenta, propun respingerea receptiei;
 6.  se constata ca lucrarile nu respecta autorizatia de construire;

Este interzisa utilizarea constructiei a carei receptie la terminarea lucrarilor a fost respinsa, pana la finalizarea remedierilor, aceasta fiind pusa in stare de conservare prin grija si pe cheltuiala investitorului;

Legislatie

Legea care guverneaza receptia lucrarilor de constructii este HG 343/2017 care modifica HG273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

mihnea