septembrie 20 2019 0Comment

Diriginte de santier. Activitatea desfasurata si obligatii legale

Diriginte de santier Tomsbau. Reprezentant al Beneficiarului

Dirigintele de santier este persoana fizica, ce reprezinta interesele Investitorului/Beneficiarului unei lucrari de constructii, cu atributii in verificarea calitatii lucrarilor  executate si respectarea prevederilor legale.

Verificarea calitatii lucrarilor executate pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la constructiile existente, pentru care se emit, in conditiile legii, autorizatii de construire sau de desfiintare, este OBLIGATORIE  si se efectueaza de catre Investitori printr-un diriginte de santier autorizat, angajat al investitorului/beneficiarului.

Neasigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de santier autorizati se sanctioneaza cu amendarea Investitorului/Beneficiarului cu sume cuprinse intre 10.000- 20.000 lei.

Diriginte de santier. Activitate si obligatii

In exercitarea verificarii realizarii corecte a lucrarilor de constructii, un diriginte de santier are urmatoarele obligatii si raspunderi:

 1. In etapa de pregatire a investitiei:

  • verifica existenta autorizatiei de construire,precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenul de valabilitate;
  • verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire,certificatului de urbanism, avizelor,acordurilor si ale proiectului;
  • studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor;
  • verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, incluisv existenta studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;
  • verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;
  • verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
  • verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a cladirilor;
  • verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante;
  • verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciala a comportarii in exploatare a constructiilor,daca aceasta va fi instituita;
  • preia amplasamentul si reperele de nivelment si le preda executantului libere de orice sarcina;
  • participa, impreuna cu executantul si cu proiectantul, la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
  • preda catre executant terenul destinat organizarii de santier;
  • verifica existenta ” Planului Calitatii” si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
  • verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la Inspectoratul de Stat in Constructii;
  • verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil;
 2. In perioada executiei lucrarilor:

  • urmaresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;
  • verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;
  • interzic utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau agrement tehnic;
  • interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
  • verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatiia tehnica si in reglementarile tehnice;
  • verifica respectarea “Planului Calitatii”, a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
  • interzic executarea de lucrari de catre personal necalificat;
  • participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;
  • efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice,semneaza si stampileaza documentele intocmite  ca urmare a verificarilor,respectiv procese verbale in faze determinante, procese verbale de receptie calitativa sau de lucrari ascunse si altele;
  • asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera;
  • transmit catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;
  • informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate,in vederea dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor;
  • urmaresc respectarea de catre executant a dispozitiilor  si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
  • verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;
  • anunta ISC privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros si verifica punerea in siguranta a constructiei,conform proiectului;
  • anunta ISC privind reluarea lucrarilor la investitiile care au fost oprite/sistate de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp;
  • preiau documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;
  • urmaresc dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predau terenul detinatorului acestuia;
 3. La receptia lucrarilor:

  • asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmesc actele de receptie;
  • urmaresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;
  • predau catre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupa efectuarea receptiei finale;
  • Activitatile si obligatiile de mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier putand participa la toate fazele privind realizarea constructiilor, de la concepere, la proiectare, executie, receptie si exploatare, in limitele atributiilor stabilite de reglementarile tehnice in vigoare si in limitele prevederilor contractuale cu beneficiaul.

Legislatie

Dirigintele de santier este atestat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii , pe baza studiilor si a experientei profesionale dobandite in domeniul constructiilor si printr-o riguroasa evaluare constand intr-un examen scris. Legile si procedura care sta la baza autorizarii dirigintilor de santier sunt:

mihnea

Write a Reply or Comment